اهداف

الف : كليات
آ – آموزش وکارآفرینی
ب- محیط زیست
پ- حقوق حیوانات
ت- تامین تجهیزات پزشکی وسلامتی
د - فرهنگ، میراث فرهنگی و گردشگری


ب : روش اجراي هدف
آ-آموزش وکارآفرینی
آموزش کارآفرینی و ایجاد انگیزش
آموزش تخصصی در زمینه کسب و کار، کشاورزی، فنی، پرورش دام و طیور،
فناوری اطلاعات
برگزاری جشنواره های کارآفرینی و سرمایه گذاری در اسفرجان
دعوت از کارآفرینان برتر
دعوت از کارشناسان و متخصصان برای آموزش و افزایش اشتغال زایی در
اسفرجان
دعوت از سرمایه گذاران ایرانی و خارجی
آموزش کارآفرینان اسفرجان
آموزش کسب و کار خانگی
خدمات مشاوره به کارآفرینان
حمایت معنوی از کار آفرینان اسفرجان
معرفی طرح های نوین به سرمایه گذاران
همکاری با سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان، اتاق بازرگانی،صنایع و
معادن استان اصفهان و دیگر سازمان ها ی مرتبط
معرفی و آموزش تکنولوژی های نو
ایجاد زیر ساختهای مرتبط با کارآفرینی و تکنولوژی های نو
ساخت و ایجاد مرکز آموزش و کارآفرینی در اسفرجان


ب- بخش محیطزیست
پاکسازی محیط زیستاسفرجان
آموزش همیار و پاکبان محیط زیست
نصب تابلو های پاکسازی محیط زیست در اسفرجان
فرهنگسازی حمایت از محیطزیست در اسفرجان
فرهنگسازی حمایت از محیط زیست
دعوت از کارشناسان متخصص برای آموزش محیط زیست
دعوت و عضویت علاقه مندان برای همکاری در بخش محیط زیست
برگزاری جشنواره های محیط زیست
همکاری با سازمان محیط زیست استان اصفهان و دیگر سازمان های مرتبط
معرفی تکنولوژی های نو در زمینه کاهش مصرف آب کشاورزی
معرفی شیوه های نوین کشاورزی ، آموزش کاشت درختان و گیاهان کم آب
جلوگیری و پاکسازی آب و معرفی تکنولوژی های پاکسازی در اسفرجان
جلوگیری ازآلودگی و پاکسازی هوا در اسفرجان
حمایت ز منابع طبیعی اسفرجان
ایجاد مرکز جمع آوری بازیافت
ساخت مرکز سلامت و محیط زیست اسفرجان


پ- بخش حقوق حیوانات
حمایت از حقوق حیوانات
ایجاد و ساخت مرکز نگهداری حیوانات


ت- بخش تامین تجهیزاتپزشکی وسلامتی
تامین تجهیزات پزشکی وسلامتی مورد نیاز اسفرجان


د- بخش فرهنگ- میراث فرهنگی و گردشگری
آموزش بخش های مختلف فرهنگی دراسفرجان
آموزش میراث فرهنگی و چگونگی نگهداری از آثار و بناهای تاریخی در
اسفرجان
آموزش گردشگری و بوم گردی
برگزاری جشنواره های فرهنگی، میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
در اسفرجان
مرمت و احیا آثار بناهای تاریخی
احیاء صنایع دستی قدیمی اسفرجان
ایجاد موزه مردم شناسی در اسفرجان
معرفی تکنولوژی های نو در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری
دعوت ز سرمایه گذاران در بخش گردشگری
دعوت و عضویت علاقه مندان برای همکاری در بخشهای فرهنگی، میرٍاث
فرهنگی و گردشگری اسفرجان
همکاری با سازمان گردشگری، میراث فرهنگی وصنایع دستی استان اصفهان
و دیگر سازمان های مرتبط
ساخت و ایجاد مرکز فرهنگی، میراث فرهنگی و گردشگری در اسفرجان